යෞවන සමාජය ප්‍රාදේශීය මළල තරඟාවලියේ ශූරතාවය පොතුපිටිය සුරබිළිඳු යෞවන සමාජයට

යෞවන සමාජය ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ වොලිබෝල්ශූරතාවය පොතුපිටිය ලකි සික්ස් යෞවන සමාජයට

යෞවන සමාජය ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ පාපන්දු ශූරතාවය KMCC යෞවන සමාජයට

යෞවන සමාජය ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ එල්ලේ ශූරතාවය උස්ගොඩැල්ල ප්‍රතිභා යෞවන සමාජයට

රේඩියෝ කළුතර මාධ්‍ය පාසලේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබද විශේෂ දැනුම්දීමේ වැඩසටහනක්

යෞවන සමාජය ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ නෙට්බොල් ශූරතාවය කළුතර බාලිකා යෞවන සමාජයට

යෞවන සමාජය ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ ක්‍රිකට් ශූරතාවය පොතුපිටිය යෞවන සමාජයට

ශක්තිය ජවය සපිරි රේඩියෝ කළුතර මාධ්‍ය පාසල

රේඩියෝ කළුතර මාධ්‍ය පාසලේ කුළුදුල් කෙටි චිත්‍රපට‍ය එළිදැක්වෙයි…

රංගනය පිළිබද විශේෂ වැඩමුළුව ඉතාමත් සාර්ථකව අද දින පැවැත්විනි