කවුරුත් දන්නා ලෝක ගුරු දිනය

කවුරුත් දන්නා ලෝක ගුරු දිනය | World Teachers Day |

Voice and Script : Ranuka Thasandi
@ Radio Kalutara

Radio Kalutara Media School Student’s Practical Sessions…..

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
ඔබට අපෙන් සහායක් අවශ්‍යද ?
ඔබට අපෙන් සහායක් අවශ්‍යද ?