යෞවන සමාජය ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ නෙට්බොල් ශූරතාවය කළුතර බාලිකා යෞවන සමාජයට

32 වැනි අන්තර් යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය ක්‍රීඩා තරඟ ඉසව් වල නෙට්බෝල් අංශයේ ශුරතාවය කළුතර බාලිකා යෞවන සමාජය විසින් දිනාගන්නා ලදි…

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *