එන්න ඔබත් ඔබේ සහෝගය අපේ කළුතර ලස්සන කිරිම වෙනුවෙන් ලබාදෙන්න…

එන්න ඔබත් ඔබේ සහෝගය අපේ කළුතර ලස්සන කිරිම වෙනුවෙන් ලබාදෙන්න…

කළුතර දකුණ දුම්රියපල පිරිසිදු කිරීම හා තාප්ප වල චිත්‍ර ඇදීමේ වැඩසටහනට පුලුවන් අය ඇවිත් යන්න එන්න.. සහායෝගය දෙන්න…… ❤️🥰😘🙏🏻

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *