රේඩියෝ කළුතර මාධ්‍ය පාසලේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබද විශේෂ දැනුම්දීමේ වැඩසටහනක්

රේඩියෝ කළුතර මාධ්ය පාසලේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබද විශේෂ දැනුම්දීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා සාර්ථකව අප මාධ්ය පාසලේ පුහුණුවිම් ලබනා දුවාදරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුනි…
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *